Usnesení ZO

Zápis zastupitelstva dne 10.11.2014

   

                         Z Á P I S
z 1. zasedaní obecního zastupitelstva konaného dne 10. listopadu 2014 od 19:00 hod v zasedací místnosti OÚ Bečice.
Program:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
4.    Kontrola zápisu z ustanovující schůze zastupitelstva
5.    Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
6.    Informace k radarům
7.    Aktualizace webových stránek obce
8.    Smlouva s O2 (pevná linka)
9.    Diskuse
10.    Závěr

1.    Zasedaní obecního zastupitelstva zahájil a řídil starosta Petr Dvořák. Konstatoval, že je přítomno 6 z celkového počtu 7 zastupitelů. Omluven Patrik Bäuml (pracovní důvody). Zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.    Program 1. zasedání byl jednomyslně schválen.
Usnesení č.5/11/2014
Program 1. Zasedání  
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0

3.    Ověřovatelé zápisu byli schváleni Smrž Miroslav, Zákostelecký Radek a jako zapisovatel Grohmannová Eva.
Usnesení č.6/11/2014
               Ověřovatelé zápisu
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0

4.    Byla provedena kontrola zápisu z ustanovující schůze zastupitelstva ze dne 2. listopadu 2014.
Usnesení č.7/11/2014
Kontrola zápisu
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0


5.    Byly schváleny výše odměn neuvolněných zastupitelů. Zkušební lhůta 6 měsíců s účinností od 11. 11. 2014
Usnesení č.8/11/201
Odměny zastupitelům
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0

6.    Radary na orientační měření rychlosti v obci budou nainstalovány do konce roku 2014.
 
7.    Webové stránky zůstanou ve stejné podobě, doplňovány pravidelnými informacemi pro občany obce (odkazy na stránkách obce).

8.    Zastupitelé jednomyslně schválili zrušení jedné pevné linky z důvodu téměř nulové vytíženosti. Aktuální používané číslo je na stránkách obce (385 737 223).
Usnesení č.8/11/2014
Zrušení pevné linky
Hlasování: pro-6, proti-0, zdržel se-0

9.    Pan Smrž v diskusi upozornil na dlouhotrvající problém tlaku v obecním vodovodním řádu. Tento problém má řešení v nainstalování tlakových ventilů. Zastupitelstvo se jím v brzké době bude znovu zabývat. Dále byla otevřena otázka údržby komunikací v obci a to nejen na nadcházející zimní období. V nejbližších dnech budou hotovy další projekty úpravy místních komunikací a vyřešení problematiky odvodnění v obci v přívalových deštích. Nejen o těchto, ale i ostatních akcích bude vedena intenzivní diskuse a v budoucnu nás čeká zajistit tyto projekty hlavně po finanční stránce.

10.    Vzhledem k tomu, že nebyl do diskuse předložen žádný další bod, předsedající schůzi ukončil. Závěrem starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil v 21:30 hod.

Zapsala: Grogmannová Eva
Ověřovatelé zápisu:


         Smrž Miroslav                                                                                           Zákostelecký Radek
         --------------------                                                                                          -------------------------